book
1 views

UzSCI

  • Foundation2020
  • Frequency year4
  • Short NameGidrometeorologiya va atrof-muhit monitoringi
  • Website
  • Issn Print2181-1261
  • Issn Online
  • Issn English
  • WOSNo
  • ScopusNo
  • РИНЦNo

Ilmiy jurnalning maqsadi: О‘zbekiston va dunyo miqyosida gidrometeorologiya fani, uning amaliy tadbiqiga oid muammolar va yutuqlar, shuningdek, atrof-muhit ifloslanishining monitoringi masalalarini yoritish.

Vazifalari: Meteorologiya, Gidrologiya, Atrof-muhit monitoringi, Sharhlar va Xotira bо‘limlari doirasida ilmiy maqolalar, sohaga oid muhim axborotlar sharhlari hamda mazkur fan tarmog‘i rivojiga salmoqli hissa qо‘shgan taniqli olimlarning hayoti va faoliyatiga bag‘ishlangan ma’lumotlarni davriy nashr etib borish.

Meteorologiya bо‘limida meteorologiya, iqlimshunoslik, agrometeorologiya hamda amaliy meteorologiyaning dolzarb muammolari, xususan, ob-havo prognozining sinoptik va sonli usullari, global iqlim о‘zgarishi, uning oqibatlari va moslashish, qishloq xо‘jaligi ekinlari hosildorligini prognozlash usullari, xavfli gidrometeorologik jarayonlar, biometeorologiya, aviatsion va kosmik meteorologiya, meteorologiyada GAT texnologiyalari, atmosfera jarayonlariga faol ta’sir etish masalalarini tadqiq etishga bag‘ishlangan ilmiy maqolalar chop etiladi.

Gidrologiya bо‘limida quruqlik gidrologiyasi, suv resurslari, gidrokimyo hamda ularda о‘rganiladigan dolzarb masalalar, xususan, daryolar oqimining shakllanish sharoitlari, suv eroziyasi va daryo oqiziqlari, о‘zan oqimi dinamikasi va о‘zan jarayonlari, sel oqimi va ularni prognozlash, glyatsiologiya va qor qoplami monitoringi, suv obyektlarining gidrologik va gidrokimyoviy rejimi, yer osti suvlari gidrologiyasi, gidrologik hisoblashlar va prognozlar, gidrologiyada statistik usullar va matematik modellashtirish, xavfli gidrometeorologik jarayonlar, gidrologiyada GAT texnologiyalari, sug‘oriladigan yerlar gidrologiyasi hamda kollektor-drenajlarda shakllanadigan oqim va uning mineralizatsiyasi kabi yо‘nalishlardagi tadqiqot natijalari e’lon qilinadi.

Atrof-muhit monitoringi bо‘limida atmosfera, yer usti suvlari va tuproq holati hamda ularning ifloslanishi monitoringi, jumladan, tabiiy muhitlarning kimyoviy va radioaktiv ifloslanishi, gidrobiologik monitoring, ifloslanishning tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarga ta’sirini baholash, biosferadagi global о‘zgarishlarni baholash va prognozlash usullari, atrof-muhit holati va ifloslanishi monitoringi samaradorligini oshirish, moddalarning ekotizimlardagi biogeokimyoviy sikllarini modellashtirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tadqiqot ishlari о‘rin oladi.

Sharhlar bо‘limida О‘zbeksiton Respublikasi iqtisodiyot tarmoqlariga gidrometeorologik xizmat kо‘rsatish va fan sohasining zamonaviy yutuqlaridan amaliyotda foydalanish masalalari yoritib boriladi. Shuningdek, bо‘lim doirasida favqulodda vaziyatlarni yuzaga keltiruvchi yoki aholi va iqtisodiyotga sezilarli zarar yetkazuvchi xavfli gidrometeorologik hodisalar va atrof-muhitning ekstremal yuqori ifloslanish darajasi, gidrometeorologik kuzatuv va о‘lchashlarning yangi vosita va usullari, ma’lumotlarni qayta ishlashning zamonaviy texnologiyalari hamda jahon miqyosida nashr etilgan yangi ilmiy adabiyotlar, atlaslar va ma’lumotnomalar, xalqaro konferensiya va anjumanlar tо‘g‘risidagi ma’lumotlarga sharh beriladi.

Xotira bо‘limida О‘zbekistonda gidrometeorologiya xizmati va ilm-fan rivojiga katta hissa qо‘shgan taniqli olimlarning hayoti va faoliyatiga bag‘ishlangan biografik ma’lumotlar chop etiladi.

          “Gidrometeorologiya va atrof-muhit monitoringi” ilmiy jurnali gidrometeorolog olimlar va amaliyotchi mutaxassislar, oliy о‘quv yurtlari va ilmiy-tadqiqot muassasalari, gidrometeorologik ma’lumotlardan foydalanuvchi hamda atrof-muhit muhofazasi bilan shug‘ullanuvchi vazirlik va idoralar uchun mо‘ljallangan.

Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti qoshidagi tahririyat о‘zbek, rus va ingliz tillaridagi maqolalarni qabul qilidi. Maqolalar plagiatdan о‘tkaziladi va tahrir qilinadi.

Bosh muharrir: g.f.d., prof. B.M. Xolmatjanov (Toshkent, О‘zbekiston),

Bosh muharrir о‘rinbosari g.f.d., prof. F.Hikmatov (Toshkent, О‘zbekiston)

Mas’ul kotib: M.B.Rо‘ziyeva