2709

Maqolada  so’zlashuv,  rasmiy-idoraviy,  ilmiy,  publitsistik  va  badiiy  nutq 
uslublarining  o’xshash  va  farqi  jihatlari  yoritilgan  va  nutq  uslublariga  xos  leksik-semantik  va 
boshqa  xususiyatlar  tahlil  qilingan.  Kishilarning  o'zaro  aloqa-munosabat  jarayonida  tilning 
fonetik,  leksik,  frazeologik  va  grammatik  vositalaridan  tanlab  foydalanishi  korsatilgan.Nutq 
uslublarining har biri tilning bir butun yaxlit tizim doirasida ish ko'rishi va ifoda maqsadiga ko'ra 
til  vositalarining  uyushishi,  takrorlanishi  bilan  xarakterlanishi  ochib  berilgan. Nutq  uslublarini 
belgilashda  so'z,  grammatik  shakl  va  grammatik  qurilishning  uslubiy  bo'yog'i  jiddiy  hisobga 
olinishi ta’kidlangan.Nutq uslublari umumxalq tili materiallari zaminida ajratilgan va shu nuqtai 
nazardan talqin qilingan. 

  • Web Address
  • DOI
  • Date of creation in the UzSCI system 21-01-2021
  • Read count 2704
  • Date of publication 19-01-2021
  • Main LanguageO'zbek
  • Pages143-149
Ўзбек

Maqolada  so’zlashuv,  rasmiy-idoraviy,  ilmiy,  publitsistik  va  badiiy  nutq 
uslublarining  o’xshash  va  farqi  jihatlari  yoritilgan  va  nutq  uslublariga  xos  leksik-semantik  va 
boshqa  xususiyatlar  tahlil  qilingan.  Kishilarning  o'zaro  aloqa-munosabat  jarayonida  tilning 
fonetik,  leksik,  frazeologik  va  grammatik  vositalaridan  tanlab  foydalanishi  korsatilgan.Nutq 
uslublarining har biri tilning bir butun yaxlit tizim doirasida ish ko'rishi va ifoda maqsadiga ko'ra 
til  vositalarining  uyushishi,  takrorlanishi  bilan  xarakterlanishi  ochib  berilgan. Nutq  uslublarini 
belgilashda  so'z,  grammatik  shakl  va  grammatik  qurilishning  uslubiy  bo'yog'i  jiddiy  hisobga 
olinishi ta’kidlangan.Nutq uslublari umumxalq tili materiallari zaminida ajratilgan va shu nuqtai 
nazardan talqin qilingan. 

Русский

В  статье  освешены.  различия  и  общие  стороны  разговорного, 
официально–делового,  научного,  публицистического  и  художественного  стилей  речи, 
проанализированы лексико-семантические и другие особенности. Показаны фонетические, 
лексические,  фразеологические  и  грамматические  средства,  применяемые  в 
коммуникативной  деятельности  людей.  Раскрыто  применениестилей  речи  языка, 
внутри  речи  как  внутри  и  целой  системе,  а  также  раскрытии  способы  выражения, 
объединения и повторения. Учтены стилистические оттенки грамматического строения 
языка,  грамматические  формы  в  определении  стилей  речи. Стили  речи  истолкованы  на 
основе общенародного языкового материала.  

English

In this article, the similarities and difference of the styles of conversation, official, 
scientific,  publicist  and  arty  speech  aspects  and  other  characteristics  are  analyzed.  The  styles  of 
speech of each language within its own entirely holistic system are discussed, and for the purpose of 
expression,  language’s characterization based on the organization and repetition openly discussed. 
The  coloring  of  the  styles  of  speech  based  on  the  words,  grammatical  shape  and  grammaticalstructure  are  strongly  highlighted.  The  styles  of  speech  are  separated  subject  to  nationwide 
language materials system and it is interpreted within mentioned scope of system as well. 

Author name position Name of organisation
1 Babakhonova D.A.
Name of reference
1 Alimuhamedov A. Antik adabiyot tarixi. - Toshkent: O'qituvchi, 1969, 199-bet.
2 O'rinboyev B. So'zlashuv nutqi. - Toshkent: Fan, 1979.9-b.
3 Boboxonova D. Ofitsialno-delovoy stil uzbekskogo literaturnogo yazika, AKD, - Toshkent, 1987, 5-b.
4 Mukarramov M. Hozirgi o'zbek adabiy tilining ilmiy stili. –Toshkent: Fan, 1984, 4-b.
5 Abdusaidov A. Gazeta janrining til xususiyatlari. DDA, -Toshkent, 2005, 11-b.
6 Doniyorov A. Badiiy nutq stilistikasidan materiallar.Guliston, 1988, 10-b.
7 Enazarov T. O’zbek nutqi madaniyati.Toshkent, 2018, 55-b.
Waiting